flyktingar

Det turbulenta 2015 och årets mest lästa inlägg

Posted on

Ett nytt år är kommet och förhoppningsvis kommer det nya året bjuda på många positiva överraskningar.

Innan jag går igenom årets mest populära inlägg, känner jag att jag vill säga något om året som gått. 2015 var ett år kantat med negativitet: skogsbränderna i Indonesien, kriget i Syrien, terrordåd runt om i världen, knivdådet på skolan Kronan i Trollhättan, ökat flyktingmotstånd, stängda gränser, ökat stöd för partier mot invandring och därmed ett ökat hot mot vår demokrati. Året har minsan inte varit lätt för vår nya regering, och skall en vara ärlig hade förmodligen ingen regering, oavsett röd, blå eller grön, kunnat hantera den rådande situationen utan att fatta svåra beslut baserade på kompromisser och utan att undgå massiv kritik. Det kaos som finns runt om i världen kräver att experter från länder emellan hittar kompromisser som kanske inte är de bästa men som kan ta oss ett steg närmare en lösning. Det är lätt att sitta hemma i sin soffa och tycka och anse att en själv har lösningen till all världens problem. Men gemeneman ser inte helheten och har inte den kunskap som behövs (även om vissa anser sig ha det för att något de hört stämmer överens med deras egen uppfattning) för att lösa de stora frågorna.

Jag känner ingen rädsla för terrorister när jag går på gatan eller känner ilska över invandrarhatet som sprids som en löpeld. Nej, jag är inte naiv. Jag ser och jag hör. MEN jag vägrar låta stundens hetta påverka mig, därför att varken hat och rädsla ger något annat än en snedvriden världsbild, och varje beslut jag fattar skulle riskera att bli irrationellt. Risken med det är inte bara att jag skulle rösta fel i nästa val, utan också sprida vidare ett känsloläge till mina medmänniskor och därmed kanske också påverka att även deras beslut baseras på felaktigheter. För ja, precis så lätt är det att sprida vidare lögner, negativitet och misstro i en tid som denna. Därför är det bra att ibland även ifrågasätta sig själv.

Vi på Two Green Spirits anser oss inte ha tillräckligt med kunskap och därför har vi inte heller skrivit om dessa frågor.

Men misströsta inte, det fanns många ljusglimtar 2015 också. Låt inte dessa drunkna i allt kaos.
Jag såg människor av alla hudfärger och religioner vallfärda för att hedra de döda på Kronan, människor som aldrig annars skulle satt sin fot i detta område med sitt oförtjänta rykte. Jag har sett människor demonstrera mot Pegida, mot rasism, mot stängda gränser. Jag har sett människor hjälpa hitkommande flyktingar, människor som ger en bit mat till hungriga romer, människor som hedrat offer för terror på sociala medier. Jag har sett så mycket kärlek.
Klimatmötet ledde kanske inte till ett hundra procent positivt resultat, men den gav ändå många nya och ambitiösa mål, samtidigt som vi ser hur allt fler länder satsar på förnybart.
Så låt oss istället se hoppfullt på framtiden, utan agg och rädsla för varandra och utan misstro till andra länders målsättningar. Ett steg i rätt riktning är ändå en framgång.

Top 10 lästa inlägg under 2015:

 1. Vi behöver inte äta kött
 2. Sojans miljöpåverkan
 3. Röd panda eller kattbjörn
 4. Varför eller varför inte kärnkraft?
 5. När glaciärer och havsisar smälter påverkas klimatet
 6. Djur i fångenskap – hur mår de egentligen?
 7. Nya miljögifter hotar inte bara djuren, utan även människan
 8. Hotet mot den svenska skogens ekosystem
 9. Vita Björn hoppas på dialog med hyresvärden
 10. Palmoljan och orangutangerna

Våra rekommendationer:

 1. Fattigdomen vi inte vill se
 2. Psykisk ohälsa – ur människans perspektiv
 3. Slöseriets ålder
 4. Uppdelningen “vi” och “dom skapar rasism
 5. Skönhet och kemikalier

 

//Marina

Advertisements

Snart är det val…(Del 1: Att välja parti – del 2)

Posted on Updated on

För att oinsatta skall veta hur de skall rösta i kommande val, sammanfattar vi i en serie inlägg partiernas ideologier, utan att delge våra åsikter. Läs mer än gärna vårt tidigare inlägg som inte bara beskriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, utan innehåller en motivering varför det är viktigt att gå och rösta.

MODERATERNA

FRIHET OCH JÄMSTÄLLDHET.  Frihet innebär rätten att få vara sig själv, men också ansvar för sina egna val och respekt för andra människor, oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning etc.. Moderaterna värnar asylrätten och vill att Sverige och EU:s medlemsstater tar stort ansvar vid flykingströmmar och hjälper människor i nöd.

Det behövs säkra stadsmiljöer, där vi skyddar dem som lever under hot p.g.a trots mot familjen, livstil och likande.  Samhället behöver pålitlighet och valfrihet i välfärden.

Den personliga integriteten måste skyddas av staten genom att vara sparsam med insamling och lagring av information. Moderaterna tror på att en rättsstat hellre ska fria än fälla.EKONOMI, SYSSELSÄTTNING OCH VÄLFÄRD.  Ekonomin skall lägga grunden för entreprenörskap, företagande och forskning och nya jobb. Full sysselsättning minskar klyftorna i samhället. “Ett framgångsrikt samhälle vilar på människor som bygger samhället, alla som går till jobbet […]”. Skolan, sjukvården och omsorgen ska finansieras gemensamt och hänsyn skall tas till personlig integritet, eget inflytande och individuell anpassning,  med tydliga regler för likabehandling och mot diskriminering.

INDIVIDUALISM.  Genom individualism och marknadsekonomi med inslag av liberalism och konservatism ska Sverige bli ett bra land att leva i. Idéutveckling bygger på upplysningen, marknadsekonomin, globaliseringen, europatanken och välfärdsidén. Politiken inspireras även av miljö- och människorättsrörelser världen över.

HÅLLBAR TILLVÄXT. Tillväxt bygger på att många arbetar, men också att vi skapa mer värde per arbetad timme. Vi tillåter nya processer, företag, jobb och produkter ersätta de gamla. Globaliseringen sprider ekonomiska friheter. För hållbar tillväxt krävs bra utbildning, frihet att utveckla sin fulla potential och satsning på svensk forskning.

FOLKPARTIET

LIBERALISM. “Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka…[…]” Alla har ansvar för att alla har tillgång till dessa rättigheter. Liberal individualism är därför oförenlig med egoism. Alla individer är jämlika i värde och måste respekteras. Varje människa har rätt till självbestämmande.

Landet skall ledas med folkstyre och begränsad makt. “Det liberala samhället förutsätter ekonomisk frihet. Äganderätten, rätten att köpa, sälja och ge bort egendom, rätten att starta företag och rätten att söka sig till ett visst yrke är nödvändiga för att den enskilda människan ska kunna forma sin tillvaro.”

MÄNNISKOSYN. Fördomar, grupptryck och intolerans måste motverkas för att öka jämlikheten. “Att öka friheten för de människor som just nu lever i “det glömda Sverige” är en oskiljaktig del av det socialliberala uppdraget.”

SKOLA. Alla har rätt till utbildning för att öka människans livschanser. Kunskapsmål, en välfungerande arbetsmarknad och starka sociala trygghetssystem är några områden som måste tillgodoses.

KULTUR. “Det offentliga ska på alla nivåer gynna mångfalden i kulturlivet, öka kulturens tillgänglighet för hela befolkningen och skapa ekonomiska förutsättningar även för sådan kultur som är av hög kvalitet utan att vara kommersiellt lönsam.”

VÄLSTÅND. “Det ska löna sig att arbeta, starta företag, utbilda sig och ta ansvar. Det ska löna sig att ta risker, vara entreprenör och tänka nytt. Människor ska försörja sig själva så långt som möjligt.” Alla har rätt till en grundläggande ekonomisk standard. Den socialliberala marknadsekonomin ska kombineras med en generell välfärdspolitik. “Socialförsäkringarna ska erbjuda trygghet när individen inte kan försörja sig själv vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet eller föräldraledighet.”

Sverige skall stå för fri handel genom globala avtal och regionala överenskommelser. “EU ska helt avskaffa tullar och andra handelshinder mot omvärlden. Svenska exportfrämjande verksamheter ska stärkas.”

RÖRLIGHET, INVANDRING OCH FLYKTINGAR.”Vår vision är att fri rörlighet världen över erkänns som en mänsklig fri- och rättighet.” Människor skall kunna röra sig fritt utan politiska hinder och själv bestämma var hen ska söka skydd, bo och arbeta. Vi ska värna om asylrätten och kämpar för en gemensam och human flyktingpolitik i hela EU.”

MILJÖ, ENERGI OCH HÅLLBARHET.  Miljöproblemen måste lösas på global, nationell och lokal nivå. “Liberal miljöpolitik tar avstånd från symbolpolitik och åtgärder som dövar samveten i stället för att rädda miljön. EU-samarbetet är vårt viktigaste instrument för att driva på miljöarbetet. EU:s ambitioner på miljö- och klimatområdet måste höjas och regelverken skärpas”

Vi vill bevara och utveckla den biologiska mångfalden i form av olika naturtyper och arter. Ökade restaureringsinsatser och fler skyddade sammanhängande områden både på land och i vatten behövs. Staten skall ha god samverkan med markägare och lokalbefolkning i naturvården.

“Kärnkraften är viktig för klimatneutral elproduktion. Nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska kunna byggas i Sverige. Fortsatt forskning och utveckling behövs för att minimera riskerna vid drift samt hantering av bränsle och avfall.”

RÄTTSTRYGGHET. Brottsbekämpning skall förenas med förebyggande arbete och en kriminalvård som ger förutsättningar att bryta med en kriminell livsstil.”

/ Marina

Källor: All fakta och citat kommer från respektive partis hemsida.