Snart är det val (Del 1 – att välja parti: Del 5)

Posted on Updated on

Något som kan vara viktigt att känna till är att det finns många mindre partier som tävlar om väljarnas röster inför valet i september. Det kanske verkar självklart när en säger det, men jag har själv aldrig tidigare tänkt utanför ramarna för vad som går att rösta på. Mitt eget synfält har alltid varit begränsat till de allra största partierna som syns mest i media, därför tänker jag skriva om två partier som det pratas mer sällan om.

djurpartiet DJURENS PARTI
Djurens parti menar att djuren ofta glöms bort när det diskuteras och planeras över ekonomin och hur vi ska utveckla vårt samhälle, därför försöker de föra in djurens perspektiv i en politiska debatten. Djur och människa ska må lika bra och kunna existera tillsammans utan att den ena tar mer plats än den andre. Både tama och vilda djur behöver en starkare röst. Det finns deklarationer för mänskliga rättigheter, varför inte även för djurens rättigheter? Nedan följer en sammanfattning av partiets manifest.

MÄNNISKANS UTVECKLING PÅ JORDEN. Människans mentala utveckling och förmåga har gjort att vi lever på ett sätt som skadar andra arter och orsakar onödigt lidande, men det måste inte vara så. Samma egenskaper möjliggör för oss att välja hur vi ska leva och hur vi ska behandla andra arter. Vi kan välja att handla med respekt och skapa en mer fredlig integration med djur och natur.

RESPEKT FÖR LIV. Den industriella revolutionen har gjort det möjligt för oss att exploatera och distansera oss från vår omgivning, vilket har lett till minskad förståelse och respekt för andra arter. Människans beteende präglas med likgiltighet och vårdslöshet, vilket gör att djurarter är på väg att utrotas, ekosystemet är under hårt tryck och naturområden försvinner med en oroväckande hastighet. Djurens parti menar att detta är moraliskt oacceptabelt och att vi måste införa strikta ekologiska restriktioner för att kommande generationer inte ska behöva känna av ödesdigra konsekvenser av vårt nuvarande beteende.

HÅLLBART BRUKANDE AV NATUREN. Tidigare nämnda restriktioner finns att läsa om i deklarationen Earth Charter, som används som en utgångspunkt av olika miljö- och naturskyddsorganisationer. Här står det bland annat om att djur som hålls i fångenskap inte ska behandlas med grymhet och att jakt- och fiskemetoder som orsakar utdraget, våldsamt och onödigt lidande inte ska vara tillåtna. Naturen ska brukas på ett hållbart sätt. Det finns inga tydliga restriktioner kring utnyttjandet av djur i deklarationen Earth Charter, men detta beskris istället i Den allmänna förklaringen om djurens rättigheter. Där står det att läsa att det inte ska bör vara godtagbart med onödigt dödande av djur, till exempel om en utövar jakt eller fiske som sport eller hobby.

DJUR ÄR INTE OBJEKT. Det har genom forskning klargjorts att djur känner smärta och att många arter har ett utvecklat och djupt känsloliv som liknar människans, därför bör de inte ses som objekt. Djurpartiet menar att även exploatering som sker på ett så kallat hållbart vis oundvikligen skapar konsekvenser för djuren och i nästan alla fall slutar med djurens död. Detta gör att varje interaktion med eller utnyttjande av djur kräver en avvägning mellan det mänskliga intresset och de konsekvenser som djuren kommer drabbas av.

MODERNISERING AV AFFÄRSIDÉER, TRADITIONER OCH TRO PÅGÅR KONTINUERLIGT. Traditioner är inte något statiskt, utan något som förändras med tiden och anpassas till nya moraliska normer som finns i samhället. Djurpartiet vill att religiösa och kulturella traditioner som kompromissar med djurens bästa ska moderniseras. Vad gäller försöksdjur och uppfödningsdjur bör det finnas med en etisk bedömning mellan båda parters intressen.

MÄNNISKORS OCH DJURS RÄTTIGHETER GÅR HAND I HAND. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tillsammans med Den allmänna förklaringen om djurs rättigheter och Earth Charter skapar en grund för en respektfull och kärleksfull interaktion mellan djur, natur och människa, menar Djurpartiet.

barnpartiet

 

 

BARNPARTIET

Humanismen är ideologin som präglar Barnpartiet och det är de mänskliga värdena och välbefinnandet som befinner sig i fokus. Barnpartiet verkar inte endast för barnen, utan också för de äldre i vårt samhälle, och de arbetar med bostadspolitik, invandring med mera. De vill att FN:s konventioner ska följas av Sveriges riksdag, landsting och kommuner. Dessutom kräver partiet att FN:s barnkonvention ska bli en tvingande lag.

UTBILDNING. Barngrupperna i förskola, skola och fritidsverksamhet måste bli mindre och personaltätheten måste öka. Barnpartiet vill bland annat att skolor och olika utbildningsformer ska bedrivas statligt för att säkerställa en likvärdig utbildning i Sverige. Även om stiftelser, ekonomiska föreningar och kooperativ ska få vara kvar så bör samtliga utbildningsformer ha samma ekonomiska och juridiska förutsättningar. Eventuella överskott ska gå tillbaka till själva verksamheten.

BOSTADSPOLITIK. Behovet av bostäder är fortsatt stort och därför måste det byggas fler bostäder, som alla har råd att bo i. Barnpartiet vill att dessa bostäder ska vara byggda på ett miljösmart sätt och att de ska vara energisnåla. Det är viktigt att bevara naturen nära bostäder då detta är viktigt för trivseln och välbefinnandet.

INVANDRING OCH INTEGRATION. De som kommer till Sverige ska känna sig välkomnade och trygga, samt känna att de kan förstå vår kultur och bli en del av samhället. Barnpartiet vill bland annat erbjuda hjälp för de som behöver bearbeta hemska upplevelser och de vill erbjuda både svenska- och hemspråksundervisning. För att minska bidragsberoendet är det viktigt att erbjuda invandrade praktikplatser eller lärlingsplatser. De som har yrkesutbildning ska ges tillträde till de yrken de har kompetens för.

ÄLDREOMSORG. Äldreomsorgen måste vara anpassad till den enskildes behov. Servicehus och särskilda boenden måste erbjuda bra boendestandard och en atmosfär som känns trygg. Personaltätheten måste vara anpassad efter behovet på plats. Partiet vill även att alla par ska ha rätt att bo tillsammans.

KULTUR. Barnpartiet vill inte att kultur ska vara en klassfråga, utan att det ska finnas tillgängligt för alla. Därför vill de bland annat behålla lokala bibliotek, se till att det finns resurser för biblioteken att hålla i kulturella aktiviteter och främja mångkulturell berikelse.

MILJÖ, KLIMAT OCH ENERGI. Partiet vill att kollektivtrafiken ska göras tillgänglig för fler resenärer, att kommunal verksamhet köper in ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt och att det ska finnas mer lätttillgänglig information bland annat om återvinning och källsortering.

_______

Finns det något annat mindre parti som du tycker att vi på Two Green Spirits bör skriva om? Kommentera gärna och diskutera med oss!

/ Caroline

Vi har inte lagt några värderingar i partiernas politik. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s