Den svenska skogen: idyllen och skogsbruket som hotar den

Posted on Updated on

Skogen. Denna underbara plats, som har så mycket att erbjuda men som många tar för givet. Kanske uppskattar jag den extra mycket som storstadsbo, på grund av det lugn som liksom sveper över en så fort en sätter foten i grönskan. Eller kanske är det barnens leenden när de upplever skogens äventyr som glädjer mig mest. Skogen är en ovärderlig naturresurs och det gör mig därför mycket upprörd när jag ser hur den misshandlas. Jag har tidigare, i ett inlägg om skogen, skogsbruket och miljömärkningarna, tagit upp problematiken med vår svenska skog, men det finns mycket mer att säga och inte ens detta inlägg kommer att räcka till. Media talar om kemikalier, om utfiskningen och om andra områden som så klart också är mycket viktiga, men allt för sällan pratar vi om den svenska skogen, och att vårt sätt att hantera den måste genomgå en drastisk förändring för att vi skall kunna rädda skogen och det ekosystem som vi har kvar.

Det är skillnad på skogar

Allmänheten är inte medveten om hur landskapet håller på att förändras. Det råder också förvirring hos många om hur en skog skall se ut för att må bra. Alldeles för få människor ser skillnaden på en odlad skog och en naturlig skog trots att skillnaden är påtaglig.

Det finns tre olika typer av skogar: urskog, gammelskog och kulturskog (Hallmén et al, s. 48):

Urskog kallas den skog som ännu inte påverkats av människan. En orörd skog med varierande natur som är en grund för ett rikt ekosystem och en förutsättning för att många rödlistade arter skall kunna överleva. Av denna skog som är så oerhört viktig för många arter återstår i Sverige idag endast ynka 0,5 procent.

Gammelskogen är äldre än 130-150 år och har återfått sitt naturliga ekosystem med träd av olika slag och åldrar, med döda träd som fortfarande står (torrakor) och trädstammar som fallit DSC_1642omkull och sakta bryts ner (lågor). Här finns också över hälften av alla hotade arter som är knutna till gammelskog, eftersom den erbjuder speciella förutsättningar som inte går att finna någon annanstans. I Nagoya hösten 2010 beslutade länderna bakom CBD (Convention on Biological Diversity, Konventionen om biologisk mångfald) att 17 procent av deras skogar skall ha ett långsiktigt skydd (Hallmén et al, s. 13 & s. 48). Sverige ville mer och hävdade att de skulle skydda 20 procent av skogen, men idag är mindre än fem procent av vår skogsareal gammelskog. De avverkas och ersätts av kommersiella skogar som nästintill saknar naturvärden.

Kulturskogen (virkesplantager, kommersiell skog) är odlad eller brukad skog som är snabbväxande och har en låg slutavverkningsålder. I södra Sverige får träden stå kvar i 60 år och i norra Sverige står de som längst, i 90 år. Hela 90 procent av skogen i vårt land är odlad skog med snabbväxande träd som används för att tillverka pappersmassa, sågade träråvaror, kartong, wellpapp och tidningspapper. Dess enda syfte är att producera råvaror. Livet här består inte av kompletta ekosystem som kan slå rot och få den tid på sig att utveckla de förutsättningar som finns i våra gammelskogar, eftersom de avverkas alldeles för ofta.

Ett ohållbart skogsbruk

Skogen betyder mycket för oss svenskar. Enligt Statistiska centralbyrån tar tre av fyra skogspromenader, och var tredje svensk går ut i skogen minst en gång i veckan (Zaremba. S. 21). Trots att skogen finns i våra hjärtan och vi spenderar mycket tid där, är många ovissa om hur vår skog behandlas runt om i landet.

Stadsbor är ofta bland de sista att uppfatta vilken förvandling som sker av landskapet (Zaremba. S. 26). En av anledningarna, kan enligt Maciej Zerbema vara att skogen i närheten av städer såsom Stockholm bevaras för att den har ett stort värde för människorna, medans skogen runt om på landsbygden respekteras mindre och förvandlas till virkesåker. Det tar därför väsentligt kortare tid att komma till närmaste väg om man befinner sig på landet än om man går in i en trollskog i Stockholm.

I sin bok “Skogen vi ärvde” skriver Zaremba om hur en stor areal skog skövlades, trots att det stred mot miljöbalken 3 kap 6 paragrafen, där det står att “Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.” Invånarna i Storfors hade ingen aning om vad som planerades, utan blev varse om att deras skog skulle bort när Stora Enso började markera området med färgband. När Hans Åfeldt, vars älskade skog skulle jämnas med marken ända in på tomtgränsen, meddelade skogsstyrelsen att Bergvik skog AB missat att informera att det i området fanns både begyggelse och vandringsled, svarade Skogstyrelsen att ett tillstånd till kalhygge inte kan tas tillbaka (s. 32-33). Stora Enso och Bergvik skog AB, med sina Svanen och FSC certifieringar tog alltså inte hänsyn till miljöbalken när de förvandlade människors paradis till ett kalhygge, och efterlämnade endast några enstaka träd.

Det moderna skogsbruket har förödande konsekvenser på ekosystemet i våra skogar. Enligt en inventeringsrapport från hösten 2010 ökar andelen hotade och sällsynta arter i skogen trots att vi har miljömål, certifieringar, mångfaldsår och internationella överenskommelser.

Ett stort problem är de körskador som sker när man avverkar skog med stora maskiner. Körskador är något som ökat på senare tid och förekommer även i naturreservat. De djupa spåren och lervällingen inte bara ser illa ut, utan påverkar även djur och växter negativt. “Slam och sediment hamnar då i vattendragen som täpps igen. Då riskerar de vattenlevande djuren där, småkryp och andra organismer, att dö.

“Forskning inom naturvårdsbiologin förutspår att omkring 15 % av skogen måste skyddas för att kunna bevara de djur och växter som är knutna till naturskogen. Betänk då att vi endast har ungefär 5 % kvar av denna ursprungliga skog, mestadels i fjällområdet. Våra djur och växter med tillhörande skogsekosystem lever på lånad tid om vi inte tar tag i saken nu med en gång”, skrev biologen och en av årets sommarpratare, Sebastian Kirppu, i ett brev till riksdagens alla ledamöter 2007.

Konflikten

Lovisa Hagberg, naturvårdschef hos WWF  och Linda Berglund, WWF:s expert svensk skog, skriver i en debattartikel att det måste satsas på naturvårdande skötsel och att det måste återskapas skogar. Som svar på denna artikel skriver Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland och Britt-Marie Nordquist, Regionstyrelseledamot LRF Värmland, att det förvisso finns brister i skogsbruket, men att det nu finns lika mycket lövträd som 1920. Huruvida dessa lövträd är av olika ålder, olika slag och om de kommer att få stå kvar är osagt, vilket gör att argumentet inte riktigt håller. Citatet “Inte sedan Gustav Vasa har det stått så många trädstammar i Sverige – och så litet skog (Zaremba, s.13)” dyker genast upp i mina tankar när jag läser detta. De menar även att skogen hjälper till att förbättra miljö och klimat när den bidrar med el, byggmaterial, förpackningar och kläder. Det har förvisso sina fördelar och självfallet skall inte skogsindustrin avvecklas, men det tyder på att mer skog kommer att skövlas och det är vare sig bra för ekosystemet eller klimatet.

Konflikten mellan skogsexperterna och de som tjänar pengar på den är ett av problemen till att skogen lider. Skogsbruket, genom tomrum i lagen och markägare som utnyttjar detta, förstör människornas rätt till en välmående skog och ekosystemet påverkas negativt. Alla människor är inte “skogsmänniskor” och bryr sig därför inte om hur det går för den, men det borde även ligga i deras intresse att behålla vår gammelskog, då den har en betydande effekt för klimatförändringarna (Hallmén et al. s. 65). Klimatet påverkar ändå oss alla. Det är inte bara lagen som är bristfällig utan även att skogsindustrin kommer undan med att bryta mot den. Det är därför extra viktigt att rösta för skogen och miljön i valet i höst, medan det ännu finns något vi kan göra.

/ Marina

Källor:

Hallmén John, Magnusson Roine, Svensson Pelle. Än Lever Skogen. Turin: Norstedts; 2013.

Kirppu Sebastian. Brev till riksdagens alla ledamöter. Granberget; 2007.

Zaremba Maciej. Skogen vi ärvde. Lettland: Livonia Print; 2012.

Advertisements

3 thoughts on “Den svenska skogen: idyllen och skogsbruket som hotar den

  helsingebilder said:
  July 18, 2014 at 4:21 pm

  Reblogged this on helsingebilder.

  Hej igen! | Two Green Spirits said:
  August 20, 2014 at 8:03 am

  […] Den svenska skogen: idyllen och skogsbruket som hotar den […]

  […] Den svenska skogen: idyllen och skogsbruket som hotar den […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s